I’m lovin’ it
photo, 2017

© Copyright Vasiliki Riala